Tietosuojaseloste

Lapin Lukko ry:n painijaoston jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 19.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Lapin Lukko ry painijaosto, Y-tunnus: 0192375-5

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Janne Salmela, salmelajanne(ät)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Jäsenrekisterin tarkoitus on:
•    ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
•    jäsenasioiden hoito, yhteydenpito, jäsenmaksujen hallinta sekä kurinpidolliset toimet
•    harrastustoiminnan, tapahtumien sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
•    toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.
Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Lapin Lukko ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen.

5. Jäsenrekisterin tietosisältö
•    Nimi ja syntymäpäivä
•    Alaikäisen jäsenen osalta lisäksi huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
•    Kotiosoite jäseniltä jotka lunastavat painilisenssin

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Lapin Lukko ry painijaostolle

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ei käytä ulkoisen palveluntarjoajan sähköistä jäsenpalvelua.

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Jäsenrekisteriä säilytetään sähköisesti erillisellä muistiasemalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Jäsenrekisteristä voidaan tulostaa tarvittavin osin paperille ja luovuttaa toimihenkilöille tehtäviinsä liittyen.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.